Well-being, čo to je?

Toto slovo pochádza z angličtiny a má mnoho významov, ako zdravie, pohoda, blaho, blahobyt, prospech. „Well“, znamená dobre, v poriadku  a „being“ bytosť, tvor, bytie, existencia, život. Ide predovšetkým o pozitívne hodnotenie seba samého, svojho života, sociálnych vzťahov, prostredia, v ktorom daný jednotlivec žije a iné. Zároveň sa pri tomto slovnom spojení stretávame s dobrými, pozitívnymi životnými podmienkami a udalosťami, ktoré prispievajú k subjektívnej spokojnosti. Well-being tiež môžme označiť aj ako dobrú kvalitu života jednotlivca, alebo zdravý životný štýl.

Vieme, že človek je biologická (telesná), psychická (duševná), spirituálna (duchovná) a sociálna (spoločenská) bytosťJeho harmónia pozostáva v rovnomernom rozvíjaní všetkých aspektov. Aj o to sa snaží well-being. Ak jednu stránku človeka rozvíjame viac ako druhú, časom môže dôjsť  k preťaženiu, nespokojnosti, alebo strate istých schopností.

WEL

Do telesného aspektu človeka môžeme zaradiť:

 • výživa (jedlo)
 • spánok, relaxácia,
 • pohyb, cvičenie, fyzická práca,
 • spôsob obliekania sa,
 • starostlivosť o telo.

Duševný a duchovný aspekt človeka sa skladá z(o):

 • myslenia,
 • prežívania a cítenia/pociťovania,
 • snívania a plánovania,
 • (pozitívneho) sebahodnotenia, sebadôvery, sebavnímania, sebarealizácie a sebakatualizácie,
 • osobnostnej transcendencie alebo akceptácie a poznania svojho vyššieho Ja.

Spoločenský aspekt osobnosti je charakteristický:

 • vzťahmi,
 • komunikáciou a správaním,
 • sociálnym a environmentálnym prostredím.

Pre plnohodnotnú a vyrovnanú bytosť je charakteristické, že pozná samú seba (svoje vyššie Ja), pozitívne a vedome pristupuje k svojmu telu, vzťahom a pocitom. Všetci sa snažme za každých okolností napĺňať svoj jedinečný potenciál a tým obohacovať samých seba a svet, ktorý tvoríme spoločne. Žime zdravo, žime vedome, žime v láske! 😉

(Visited 85 times, 1 visits today)
Share